ขออนุมัติเผยแพร่โฆษณาทุกครั้ง ได้ประโยชน์ทุกฝ่าย

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แนะสถานพยาบาลขออนุมัติเผยแพร่โฆษณาหรือประกาศของสถานพยาบาลให้ถูกต้องตามกฎหมายทุกครั้ง ชี้เป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย ทั้งประชาชน และสถานพยาบาล นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า เพื่อคุ้มครองประชาชนให้ได้รับบริการในด้านระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัยตามที่คาดหวัง

โดยเฉพาะ การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านระบบบริการสุขภาพ จากภัยโฆษณาเกินจริงที่แอบแฝงมากับสื่อประเภทต่างๆ ซึ่งแต่เดิมการโฆษณาหรือประกาศของสถานพยาบาลมิต้องมีการขออนุมัติก่อนการเผยแพร่จึงอาจจะมีเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม สร้างความเข้าใจผิดแก่ประชาชน ดังนั้น กรม สบส.จึงได้ออกประกาศ เรื่อง “หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล” โดยประกาศฉบับนี้ได้กำหนดให้การกระทำไม่ว่าโดยวิธีใดๆให้ประชาชนเห็น ได้ยิน หรือทราบ ข้อความ เสียง หรือภาพ เพื่อการโฆษณาหรือประกาศอันเป็นประโยชน์ทางการค้าของสถานพยาบาล จะต้องขออนุมัติจากผู้อนุญาต คือ กรม สบส.หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก่อนจึงจะเผยแพร่ได้ ยกเว้นการแสดงซึ่งชื่อ สถานที่ตั้ง หรือการแสดงรายละเอียดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานพยาบาลกำหนดให้แสดง ณ สถานพยาบาลนั้นๆ ไม่ต้องขออนุมัติ ซึ่งการกำหนดให้ต้องขออนุมัติโฆษณาหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับสถานพยาบาลก่อนการเผยแพร่นั้น จะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย ทั้งประชาชนก็จะเกิดความมั่นใจในการบริการของสถานพยาบาลว่ามิได้มีการโอ้อวดเกินจริง หรือหลอกลวงแต่อย่างใด และสถานพยาบาลเองก็อุ่นใจได้ว่าการโฆษณาหรือประกาศของตนนั้นถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดปัญหาการฟ้องร้อง หรือดำเนินคดีจากเจ้าหน้าที่ รวมทั้ง การที่มีคณะกรรมการฯร่วมพิจารณาอนุมัติเนื้อหาก่อนเผยแพร่จะช่วยให้การโฆษณาหรือประกาศฯ ถูกต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเป็นธรรมกับสถานพยาบาลที่กระทำถูกต้องตามกฎหมาย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth