“พาณิชย์” ร่วมหารือในเวทีรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน

อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศร่วมประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 49 ณ กรุงมะนิลา โดยที่ประชุมร่วมกันผลักดันการดำเนินการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนให้มีความคืบหน้า นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  ในฐานะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีเอ็ม ครั้งที่ 49

ในวันที่ 7 ก.ย. 60 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เปิดเผยว่า ในการประชุมครั้งนี้เออีเอ็มได้ติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน68   ในประเด็นสำคัญที่จะส่งผลต่อการขยายตัวทางการค้าและการลงทุนและลดอุปสรรคทางการค้า รวมทั้งประเด็นด้านเศรษฐกิจที่ฟิลิปปินส์ผลักดันเป็นผลงานในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจและส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน
 
ประกอบด้วย  การจัดทำระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียนที่เป็นระบบเดียว ,  การเร่งดำเนินการจัดทำความตกลงการค้าบริการอาเซียนฉบับใหม่ ให้แล้วเสร็จภายในปี 60,   การสร้างตัวชี้วัดสำหรับวัดผลการดำเนินงานด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าภายในภูมิภาค,   การจัดทำกรอบการดำเนินงานเพื่อให้ธุรกิจรายเล็กและรายย่อยสามารถร่วมอยู่ในห่วงโซ่มูลค่าโลก,   การริเริ่มแนวทางใหม่ๆเพื่อส่งเสริมการด้านลงทุน เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมความเชื่อมโยงกับบริษัทข้ามชาติ,   การปรับปรุงกฎระเบียบการจดทะเบียนธุรกิจของสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศให้สอดคล้องกัน และการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถาบันระงับข้อพิพาทด้านการลงทุนของอาเซียน เป็นต้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews